Pomoc prawna dla klientów indywidualnych


Kancelaria świadczy usługi osobom fizycznym w postaci porad i analiz prawnych, opiniowania umów, przygotowania projektów pism, jak również w zakresie reprezentacji przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy, oskarżyciela posiłkowego.


Zakres usług obejmuje wszystkie dziedziny prawa a poniższe wyliczenie ma wyłącznie charakter przykładowy:

§ PRAWO KARNE, PRAWO WYKROCZEŃ

 • obrona we wszystkich rodzajach postępowań karnych (tj. w śledztwie, dochodzeniu, postępowaniu zwyczajnym, postępowaniu uproszczonym, postępowaniu przyspieszonym, postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym lub postępowaniu o wznowienie procesu), również na etapie postępowania wykonawczego (tj. w sprawach z wniosków o: odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie oraz zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności),
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, w szczególności w postaci sporządzania zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa (lub dochodzenia) i reprezentacji w tym zakresie przed sądem,
 • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego,
 • reprezentowanie powoda cywilnego w sprawach karnych,
 • reprezentowanie osób zatrzymanych.


Do najczęściej prowadzonych spraw karnych należą sprawy o: prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków, prowadzenie roweru pod wpływem alkoholu, kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, oszustwo (wyłudzenie), niszczenie mienia, wypadek drogowy, podrabianie dokumentów, groźby karalne, posiadanie narkotyków itp.


Do najczęściej prowadzonych spraw o wykroczenia należą sprawy o: kolizję drogową naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym, drobną kradzież, zakłócanie porządku publicznego, zakłócanie ciszy nocnej, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym itp.

§ PRAWO CYWILNE I RODZINNE

 • pomoc w windykowaniu wszelkich należności,
 • prowadzenie spraw dotyczących prawa własności, użytkowania wieczystego, służebności, użytkowania, zastawu, hipoteki,
 • reprezentacja w sprawach ubezpieczeniowych,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań w tym o odszkodowanie, zadośćuczynienie, zapłatę, z tyt. rękojmi i gwarancji,
 • reprezentacja w toku postępowania ugodowego,
 • reprezentacja w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego,


Do najczęściej prowadzonych spraw rodzinnych należą sprawy o: alimenty (podwyższenie lub obniżenie), rozwód, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie kontaktów z dziećmi, podział majątku, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie itp.


Do najczęstszych prowadzonych spraw cywilnych należą sprawy o: sprawy o zapłatę, odszkodowania, komunikacyjne, znoszenie współwłasności, zasiedzenia, sprawy wieczystoksięgowe, ochrona dóbr osobistych itp.

§ PRAWO SPADKOWE

 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadków z testamentu lub z ustawy,
 • doradztwo w kwestiach dotyczących korzystnego przekazania majątku spadkobiercom, oraz w zakresie obowiązków podatkowych spadkobierców i obdarowanych,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o dział spadku,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o zachowek


Do najczęściej prowadzonych spraw spadkowych należą sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, testamenty, zachowki, zabezpieczenie i podział spadku

§ PRAWO PRACY

 • reprezentowanie pracownika dotyczących ochrony trwałości stosunku pracy oraz praw pracowników,
 • ustalanie istnienia stosunku pracy mimo zawarcia umowy cywilnoprawnej,
 • zasady wypowiadania umowy o pracę oraz rozwiązywania stosunku pracy bez wypowiedzenia,
 • dochodzenie świadczeń pracowniczych (wynagrodzenie zasadnicze, nadgodziny),
 • dyskryminacja w zatrudnieniu oraz mobbing, ,
 • wypadki przy prac.


Do najczęściej prowadzonych spraw z zakresu prawa pracy należą spory wynikające ze stosunku pracy, dochodzenie świadczeń pracowniczych (wynagrodzenie zasadnicze, nadgodziny), ochrona praw strony stosunku pracy przed jego nieuzasadnionym wypowiedzeniem, dotyczące zwolnień grupowych

§ PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • sprawy o świadczenia emerytalno-rentowe, o świadczenia rodzinne i socjalne, zasiłek rehabilitacyjny i pielęgnacyjny,
 • reprezentowanie we wszelkich postępowaniach związanych z odwołaniami od błędnych decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach indywidualnych

§ SPRAWY ADMINISTRACYJNE

 • przygotowywanie dokumentacji w postępowaniu administracyjnym,
 • pomoc prawna w uzyskaniu pozwoleń na budowę i pozwolenia na użytkowanie, oraz dokonywanie innych czynności związanych z procesem inwestycyjnym w tym związanych z ochrona przeciwpożarową.
 • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej, oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
 • zastępstwo prawne przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie opinii, odwołań, skarg i udzielanie porad prawnych. ,


Do najczęściej prowadzonych spraw z zakresu prawa pracy należą spory wynikające ze stosunku pracy, dochodzenie świadczeń pracowniczych (wynagrodzenie zasadnicze, nadgodziny), ochrona praw strony stosunku pracy przed jego nieuzasadnionym wypowiedzeniem, dotyczące zwolnień grupowych

§ PRAWO MIESZKANIOWE, SPÓŁDZIELCZE I LOKALOWE

 • obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowym,
 • pomoc prawna mieszkańcom, sprawy o podwyższenie opłat i czynszu, spory o ustalenie stosunku najmu, eksmisje oraz inne związane z nieruchomościami.

Pomoc prawna dla przedsiębiorców


Kancelaria Adwokacka zapewnia kompleksową obsługę prawną dla osób prowadzących działalność gospodarczą, firm prowadzonych w ramach spółki osobowej lub kapitałowej, stowarzyszeń oraz wszelkich innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Oferujemy kompleksowe, stałe doradztwo prawne, jak również pomoc w pojedynczych sprawach gospodarczych, windykacyjnych, sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych.


Obsługa prawna możliwa jest zarówno w ramach stałej współpracy, jak i formie doraźnej pomocy w konkretnych zagadnieniach.

W ramach obsługi prawnej proponujemy m.in. pomoc w następujących obszarach

 • pomoc prawna przy zakładaniu i rejestracji spółek handlowych (obejmująca także reprezntacje spółek w postępowaniu rejestrowym przed KRS) i innych przedsiębiorców, a także fundacji i stowarzyszeń,
 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców i osób fizycznych (pomoc w wypełnianiu obowiązków wobec urzędów administracji publicznej i sądów, pomoc w wypełnianiu innych obowiązków nałożonych na Spółkę przez przepisy prawa),
 • negocjowanie, sporządzanie i weryfikacja wszelkiego rodzaju umów handlowych, dokonywanie zmian w umowach, statutach spółek,
 • zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniu sądowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym,
 • kompleksowa obsługa prawna w zakresie windykacji należności (podejmowanie czynności w postępowaniu przedsądowym - mediacje z wierzycielami i dłużnikami, zawieranie ugód pozasądowych, sporządzanie wezwań do zapłaty, postępowanie sądowe zmierzające do uzyskania tytułu wykonawczego - nakazu zapłaty lub wyroku, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności),
 • opinie, porady i konsultacje dotyczące przepisów w zakresie obrotu gospodarczego,
 • pomoc prawna przy łączeniu i przekształcaniu formy prawnej podmiotów, ich likwidacji, upadłości, prowadzeniu postępowań układowych i naprawczych.